شهرسازی

 

معرفی

شهرسازی یعنی مطالعه طرح‌ریزی و توسعه شهرها با در نظر گرفتن احتیاجات اجتماعی و اقتصادی با توجه به حداقل رساندن مشکلات شهری و پاسخ‌گویی به نیازهای عمومی جمعیت شهری .شهرسازی یک کار گروهی و یک کوشش دسته‌جمعی باشرکت متخصصین علومی است که به نحوی در زمینه مسائل شهری می‌توانند به مطالعه بپردازند و درجهت بهبود، توسعه و به طورکلی وضع آینده آنها به تعیین برنامه مبادرت کنند. در واقع، شهر سازی را می‌توان جزو فعالیت‌ها و علومی به شمار آورد که با زندگی روزمره و لحظه‌ای انسان‌ها ارتباط دارد و آثار آن در نحوه سکونت و کار و فعالیت و گذراندن اوقات فراغت شهروندان ملموس و آشکار است.

از این روست که شهرسازی را می‌توان دانشی تلقی کرد که تلاش دارد رابطه‌ای متعادل بین انسان، فعالیت و فضا – مکان ایجاد نماید. تحقق این تلاش، بدون برنامه ریزی میسر نیست. بر همین مبنا، همان طور که در برنامه‌ریزی، ابعاد مختلف زندگی و جوامع انسانی با بهره‌گیری از دستاوردهای علومی چون اقتصاد، جامعه شناسی، مردم شناسی، بوم شناسی، اقلیم شناسی و … مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد، در شهرسازی، نیز تمامی این ابعاد، باید مد نظر قرار داده شود تا با شناسایی و تحلیل واقعیت‌های موجود، تمهیدات ایجاد بستر مناسب زندگی برای ساکنان شهرها فراهم آید.

شاخه‌هاي فعاليت

• طرح جامع شهری

• طرح تفصیلی

• طرح راهبرد توسعه شهری CDS

• طرح بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده

• طرح آماده‌سازی توسعه‌های جدید در شهرها

• طرح تفصیلی موضوعی

• طرح تفصیلی موضعی

• طرح هادی روستا 

• طرح شهرهای جدید

• طرح شهرک‌های مسکونی

• طرح سایر شهرک‌ها (صنعتی، تفریحی، ...)

• مدل‌سازی اطلاعات ساختمان و طرح‌های شهری