مدیریت طرح

 

معرفی
مدیریت طرح به تعیین رویکرد بهینه در دستیابی به اهداف پروژه، تنظیم مسیر استراتژیک، رفع محدودیت ها و یا تعارضات منابع بر پروژه های چند گانه ورفع مسائل و مدیریت تغییر کمک می کند. اقدامات مرتبط و خدمات زیر را شامل میشوند:
شاخه‌هاي فعاليت
• خدمات تدوین روش و سازمان اجرا
• خدمات برنامه ریزی و کنترل طرح
• خدمات ارجاع کار
• خدمات هماهنگی و مدیریت اجرای قراردادها
• خدمات برآورد ، کنترل پرداختها ،امور حقوقی قراردادها خدمات مربوط به راه‌اندازی و دوره بهره برداری زمان شروع کار مدیریت طرح پس از تصویب گزارش امکان سنجی اولیه طرح و تأیید سرمایه گذاری درمراجع ذیربط و حصول اطمینان از تأمین اعتبارات مورد نیاز می باشد.