مطالعات امکان سنجی

 

معرفی

مطالعات امکان‌سنجی یا (FS) Feasibility study تحلیلی است که با بررسی همه ابعاد اقتصادی، فنی، قانونی، مسائل مربوط به برنامه ریزی زمانی و امکانات تکنولوژیکی و ... امکانپذیری یک ایده، پروژه و یا یک بیزینس را بررسی میکند و مشخص می کند یک پروژه چگونه می تواند به طور موفقیت آمیز به اتمام برسد. هدف این آنالیز تاکید بر امکان وجود برخی مشکلات است که پروژه با آن برخورد می کند و خروجی آن نشان می دهد که پروژه چگونه پیش برود. مدیران برنامه ریزی با استفاده از این آنالیز خروجی های مثبت و منفی کار را ارزیابی می کنند تا ارزش سرمایه گذاری روی آن از لحاظ زمانی و هزینه ای مشخص شود.

از آنجا که مطالعات امکان سنجی یافتن راه حل برای مشکلات، استراتژی مناسبی برای بازاریابی و جذب سرمایه گذار را دنبال می کند لذا برای اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه گذاری در یک پروژه باید متضمن مبنایی فنی، اقتصادی و بازار باشد.اجزای یک FS عبارت است از: 

مطالعات بازار (امکان سنجی بازار): بررسی کیفیت فعالیت و ظرفیت بازار حال حاضر و آینده، ارزیابی رقبای احتمالی و تخمین از فروش و خریدار های احتمالی 

مطالعات یا امکان سنجی فنی: بررسی امکانات و محدودیتهای فنی و قانونی 

بررسی های مالی و اقتصادی (امکان سنجی مالی): ساختار شکست هزینه ها ، بررسی و تعیین میزان پول و سرمایه مورد نیاز و همچنین سود حاصل از سرمایه گذاری