معرفی شرکت

گروه مهندسین مشاور نقش مایه ماندگار در سال 1388 شمسی فعالیت خود را در زمینه طراحی ،برنامه ریزی و اجرای پروژه های معماری و شهرسـازی شروع نمـوده است. رعـایت صداقت، دقت کیفیت و سـرعت در انجام خدمات، اسـتفاده از نیـروی انسانی کارآزموده و مجرب و اعمال مدیریت به روز و هماهنگ بـاعث رضایت کارفرمایان از این شرکت و متعاقبا افزایش ارجاع پروژه های طراحی و نظارتی از اولین سال های تاسیس شرکت شده است؛ امید است این گروه مهندسان مشاور در سال های آتی نیز با تکیه بر توان حرفه ای و تجارب خود منشا اثرات در حوزه معماری و شهرسازی باشد.

گواهینامه ها


گواهی عضویت در جامعه مهندسان مشاور ایران

گواهی صلاحیت خدمات مشاوره

گواهی عضویت در انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز