همکاران شهرسازی

آتلیه نمـا

یعقوب پیوسته گر                                      دکترای شهرسازی
احمدرضا ابراهیمی                                     کارشناس ارشد شهرسازی
نجم الدین رشنو                                        کارشناس ارشد شهرسازی
سعید مقصودیان                                       کارشناس ارشد معماری
شیرین مرادی                                           کارشناس ارشد شهرسازی و اقتصاد
سارا اشتری                                              کارشناس مطالعات اقتصادی
شراره اجتماعی                                          کارشناس ارشد شهرسازی
گلسا ابراهیمی                                          کارشناس ارشد مطالعات اجتماعی
رکسانا معمار                                             کارشناس گرافیک
مصطفی نعمتی                                         کارشناس ارشد مطالعات اقتصادی

 

 

همکاران معماری

آتلیه ارو

سینا احسانی                                           دکترای معماری
زهرا امینی بدر                                         کارشناس ارشد معماری
پگاه نجفی                                              کارشناس ارشد معماری
سیاوش رشنو                                           کارشناس معماری
علی آریانفر                                              کارشناس ارشد معماری
مجید طایفی                                            کارشناس ارشد عمران
اسفندیار دارایی                                         کارشناس تاسیسات

 

مدیریت پروژه و ساخت

مجید طایفی                                          کارشناس ارشد عمران-سازه
هادی کیاران                                           کارشناس عمران
مهدی ابراهیمی                                       کارشناس عمران
سروش احسانی                                       کارشناس ارشد معماری
اسفندیار دارایی                                        کارشناس تاسیسات