پروژه های ساخت واجرا

تمامی پروژه های ساخت واجرا

برای مشاهده جزئیات هر پروژه بر روی نام آن کلیک کنید.
1پروژه مسکونی کوی مهر
مکان: کرج - مهرشهر
کارفرما: بخش خصوصی
سال: 1400
2پروژه مسکونی دربند
مکان: تهران - دربند
کارفرما: بخش خصوصی
سال: 1398
3پروژه مسکونی کاشانک
مکان: تهران - کاشانک
کارفرما: بخش خصوصی
مساحت زیربنا: 1500 متر
سال: 1396
4ساختمان های مسکونی رودهن
مکان پروژه: رودهن
کارفرما: بخش خصوصی
سال: 1388
5ساختمان های مسکونی بومهن
مکان پروژه: بومهن
کارفرما: بخش خصوصی
سال: 1389
6شهرک انبارداری گرمدره کرج
مکان پروژه: گرمدره
کارفرما: مهندس دایی جواد
سال: 1393
مساحت: 29 هکتار
7مجموعه کارخانجات و سوله های حیدری
مکان پروژه: چهاردانگه
کارفرما: بخش خصوصی
سال: 1398